Statut Fundacji Wspierania Kultury „Post Scriptum”

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Wspierania Kultury „Post Scriptum”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Katarzynę Brus-Sawczuk, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Magdalenę Arendt w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Progi 1 lok.10 w dniu 01.03.2021 r.
 3. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja „Post Scriptum”.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji są Łomianki.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest zrzeszanie ludzi dobrej woli dla wyzwalania i wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do szerzenia kultury i sztuki we współczesnym świecie oraz wspólnego niesienia pomocy artystom, poetom i literatom w celu wsparcia ich pracy twórczej, a także organizacjom i placówkom prowadzącym działalność kulturalną i oświatową.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele, w szczególności, poprzez:

 1. Przekazywanie środków finansowych w formie stypendiów oraz zakup materiałów i pomocy naukowych niezbędnych dla dalszego rozwoju i kształcenia uzdolnionej twórczo osób.
 2. Organizację wszelkiego rodzaju imprez dobroczynnych, kulturalnych i zbiórek darów przeznaczonych dla realizacji celów Fundacji.
 3. Organizację aukcji, loterii, konkursów mających na celu zapewnienie środków potrzebnych dla realizacji celów Fundacji.
 4. Sprzedaż dzieł artystycznych wykonanych przez sympatyków Fundacji w ramach akcji i imprez organizowanych przez Fundację.
 5. Wspieranie i organizację spotkań, sympozjów, prelekcji, wykładów, konferencji, kursów i szkoleń, a także kampanii społecznych, wieczorów literackich i wernisaży.
 6. Wspieranie działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki.
 7. Integrację różnych grup środowiskowych w społeczeństwach lokalnych, w kraju i na świecie.
 8. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami (w tym rządowymi i samorządowymi) oraz organizacjami, których cele są zbliżone do celów Fundacji.
 9. Uczestniczenie w opracowywaniu i realizowaniu projektów finansowanych przez Unię Europejską, a także przez inne organizacje i stowarzyszenia.
 10. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów i sądów.
 11. Działalność wydawniczą.
 12. Propagowanie informacji w zakresie celu działania Fundacji.
 13. Podejmowanie i rozwijanie innych form działalności służących wypełnianiu celu Fundacji.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

1.   Przychody Fundacji pochodzą z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji,
 • zbiórek publicznych i aukcji,
 • majątku fundacji,
 • odsetek i lokat bankowych,
 • papierów wartościowych z wyjątkiem obrotu.

2.   Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

3.   Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9

Władzami Fundacji są:

 • Zarząd Fundacji.

 

 

Zarząd Fundacji

§ 10

 1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych na czas nieokreślony.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 3. W przypadku ustania członkostwa członka Zarządu, kolejny członek Zarządu może zostać powołany przez pozostałych członków Zarządu. W przypadku, gdy ustanie członkostwa dotyczy Prezesa i Wiceprezesa członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa i Wiceprezesa.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 • złożenia pisemnej rezygnacji Zarządowi,
 • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • śmierci członka Zarządu,
 • odwołania przez pozostałych członków Zarządu, na skutek:
 1. rażącego i ewidentnego działania na szkodę Fundacji,
 2. nie podejmowania żadnych działań na rzecz Fundacji i nie uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu przez okres, co najmniej 2 lat.
 3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 4 pkt. 4 niniejszego paragrafu, może nastąpić jedynie na posiedzeniu Zarządu, zwołanym zgodnie z przyjętymi w Statucie zasadami zwoływania posiedzeń Zarządu opisanymi w par. 12.

§ 11

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • realizacja celów statutowych,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 • zmiana statutu,
 • podejmowanie decyzji o połączeniu lub likwidacji Fundacji.

§ 12

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. W sytuacji nadzwyczajnej, w szczególności w sytuacjach, o których mowa w par. 10 pkt. 4, posiedzenie Zarządu może zwołać każdy członek Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 13

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym majątkowych, upoważniony jest każdy członek zarządu fundacji samodzielnie.

 

 

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 14

 

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 15

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.