PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH PRZEZ Fundację Wspierania Kultury POST SCRIPTUM – regulamin

  1. Osoba fizyczna powierzająca swoje dane Fundacji Wspierania Kultury POST SCRIPTUM, zwana dalej „Osobą, której dane dotyczą”, wyraża dobrowolną zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych i teleadresowych do celów związanych z działalnością Fundacji Wspierania Kultury POST SCRIPTUM, zwanej dalej „Administratorem”.
  2. Osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych dla celów związanych z polityką publikacji Administratora, a także statystycznych i korespondencyjnych.
  3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.
  4. Dane osobowe Osoby, której dane dotyczą są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2.
  5. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Osoby, której dane dotyczą, w celu i zakresie określonym w niniejszym Regulaminie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
  6. Administrator jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Osób, których dane dotyczą, o ile zostały powierzone:

a) nazwisko i imiona, nazwa firmy,

b) numer ewidencyjny PESEL i NIP, REGON

c) numer rachunku bankowego,

d) siedziba firmy,

e) adres do korespondencji,

f) adres poczty elektronicznej i witryny WWW,

g) nazwy profili w mediach społecznościowych,

g) numer telefonu stacjonarnego i komórkowego.

7. Administrator oświadcza, że dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8. Administrator jest uprawniony do przetwarzania również innych danych osobowych Osób, których dane dotyczą, takich jak adres zamieszkania czy numer mikrorachunku, jeżeli jest to:

a) niezbędne do należytego wykonania obowiązków wynikających ze statutu Administratora,

b) niezbędne do ustalenia prawidłowości rozliczeń pomiędzy nim a Administratorem,

c) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

9. Administrator nie zbiera danych wrażliwych.

10. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora zarówno w wersji papierowej, jak i w systemach informatycznych.

11. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem Umów głównych podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

12. Administrator zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających dane osobowe Osób, których dane dotyczą, na zasadach określonych w art. 32 Rozporządzenia.

13. Administrator jest uprawniony do upoważnienia osób działających na jego rzecz, w tym dalszych podmiotów przetwarzających, do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora, w tym do wydawania tym podmiotom w imieniu Administratora poleceń dotyczących przetwarzania danych osobowych.

14. Wszelkie zastrzeżenia lub chęć wycofania zgody można przesłać na adres mailowy: drbrusianka@gmail.com

15. W przypadku podejrzenia naruszeń ochrony danych, Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Łomianki, 1.09.2021 r.